Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1767913

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 23 lipca 2015 r.
II FSK 1152/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tomasz Zborzyński.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej P. sp. z o.o. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2939/11 w sprawie ze skargi P. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 lutego 2010 r., nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. postanawia

1.

podjąć postępowanie w sprawie,

2.

umorzyć postępowanie kasacyjne,

3.

zwrócić P. sp. z o.o. z siedzibą w W. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 750 (słownie: siedemset pięćdziesiąt) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę P. Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 lutego 2010 r. w przedmiocie odpowiedzialności płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r.

Od powyższego orzeczenia skarżąca wywiodła skargę kasacyjną, wnioskując o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, a także o zasądzenie od strony przeciwnej zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie na zgodny wniosek stron (art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.).

W piśmie procesowym z dnia 7 lipca 2015 r. skarżąca spółka cofnęła skargę kasacyjną oraz wniosła o zwrot uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Strona, która wniosła skargę kasacyjną może ją cofnąć (por. art. 60 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.). Cofnięcie skargi kasacyjnej wiąże sąd, jednakże uznaje się cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jak stanowi art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a., jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę kasacyjną, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania kasacyjnego.

W rozpoznawanej sprawie nie wystąpiły okoliczności, które uzasadniałby uznanie cofnięcia skargi kasacyjnej za niedopuszczalne, wobec czego należało uznać powyższą czynność procesową za skuteczną. To z kolei obliguje Naczelny Sąd Administracyjny do podjęcia postępowania w sprawie i jego umorzenia.

Mając na względzie powyższe Naczelny Sąd Administracyjny postanowił podjąć postępowanie w sprawie na podstawie art. 129 w zw. z art. 131 p.p.s.a. O umorzeniu postępowania orzeczono na podstawie art. 60 oraz art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.