II FSK 1145/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

II FSK 1145/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1677537

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2015 r. II FSK 1145/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Antoni Hanusz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 666/12 w sprawie ze skargi C. K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy) z dnia 16 kwietnia 2012 r., nr ITPB1/415-115/12/AK w przedmiocie podatku dochodowym od osób prawnych postanawia:

1.

umorzyć postępowanie kasacyjne,

2.

zwrócić Dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 zł (słownie sto złotych) z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 14 kwietnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy cofnął skargę kasacyjną wniesioną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 666/12

Z uwagi na to, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest dla Naczelnego Sądu Administracyjnego wiążące, stosownie do art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) Sąd postanowił umorzyć postępowanie w niniejszej sprawie. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 tej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.