II FSK 102/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1745586

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 2015 r. II FSK 102/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Brolik.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej w sprawie ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 4 listopada 2014 r. sygn. akt I SA/Bk 434/14 w sprawie ze skargi P. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 4 czerwca 2013 r. nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w tenorze wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 102/15, poprzez zastąpienie słów "dwa tysiące sześćdziesiąt pięć" słowami "dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, że w wyniku oczywistej omyłki w tenorze wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 102/15, błędnie wskazano zapisaną słownie kwotę kosztów zasądzonych od P. R. - "dwa tysiące sześćdziesiąt pięć" zamiast "dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć".

W związku z powyższym, na podstawie art. 156 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 193 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.