II FPP 6/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2533961

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 sierpnia 2018 r. II FPP 6/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Bogucki.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia M. S. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. akt II FPP 6/18 w przedmiocie skargi M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt I SA/Lu 1007/16 ze skargi M. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie z dnia 22 września 2016 r. o nr (...) w przedmiocie uzupełnienia postanowienia postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

1. Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2018 r. o sygn. II FPP 6/18 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie M. S. (dalej: skarżący) na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. akt II FPP 6/18 w przedmiocie skargi skarżącego na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt I SA/Lu 1007/16 ze skargi skarżącego na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie z dnia 22 września 2016 r. o nr (...) w przedmiocie uzupełnienia postanowienia. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia podano art. 197 § 2 w związku z art. 178 i art. 180 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) oraz w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.). Postanowienie jest dostępne na stronie internetowej: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

2. Na powyższe rozstrzygnięcie skarżący w dniu 16 lipca 2018 r. wniósł zażalenie, w którym sformułował wniosek o uchylenie ww. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uzasadnienie prawne

3. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

3.1. Zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2018 r. o sygn. II FPP 6/18 jest niedopuszczalne, dlatego podlega odrzuceniu. Przepisy postępowania wyraźnie określają, że zażaleniem mogą być zaskarżane wyłącznie postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny jest instancją najwyższą w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Jego orzeczenia - stosownie do art. 168 § 1 p.p.s.a. - są prawomocne już od chwili ich wydania, bowiem nie przysługuje na nie żaden środek odwoławczy Stąd wniesienie zażalenia na orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego jest niedopuszczalne.

3.2. Powyższe uwagi prowadzą do wniosku, że wniesiony przez skarżącego środek zaskarżenia jest niedopuszczalny, w związku z czym podlega odrzuceniu. Z uwagi na powyższe okoliczności Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.