Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2583652

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 27 listopada 2018 r.
II FPP 42/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krzysztof Winiarski.

Sędziowie: NSA Antoni Hanusz (spr.), WSA (del.) Cezary Koziński.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt I SA/Lu 662/16 ze skargi M. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie z dnia 13 czerwca 2016 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem, które wpłynęło do Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniu 24 września 2018 r., M.S. (zwany dalej skarżącym) wniósł skargę o stwierdzenie iż "zostało naruszone prawo i postępowanie" w sprawie I SA/Lu 662/16. Strona wniosła o stwierdzenie przewlekłości i przyznanie od Skarbu Państwa kwoty 20.000 zł "zgodnie z obietnicą ustawy".

Zarządzeniem z dnia 23 sierpnia 2018 r. (karta nr 344) skarżący został wezwany do uiszczenia kwoty 200 zł od wniesionej przez siebie skargi. W wezwaniu podano kwotę, podstawę prawną, numer rachunku i termin do dokonania czynności. Skarżący pisma nie opłacił (k. 352).

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. W rozpatrywanej sprawie wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego skarżący otrzymał w dniu 11 lipca 2018 r. W wezwaniu wskazano jako jego podstawę prawną art. 220 § 3 p.p.s.a. i art. 17 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki, a także expressis verbis pouczono skarżącego, że skutkiem nieuiszczenia wyżej wymienionego wpisu od skargi na przewlekłość postępowania w ustawowym terminie 7 dni będzie odrzucenie tej skargi. W powyższym terminie na rachunek Naczelnego Sądu Administracyjnego nie wpłynęła należna opłata sądowa, co oznacza, że skarżący nie wywiązał się z nałożonego nań obowiązku.

W świetle powyżej przedstawionej argumentacji Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki, odrzucił skargę na przewlekłość postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.