Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2652824

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 8 maja 2019 r.
II FPP 2/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Beata Cieloch (spr.).

Sędziowie: NSA Jerzy Płusa, WSA (del.) Małgorzata Bejgerowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 682/18 ze skargi M. S. na decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. z dnia 24 lipca 2018 r. nr (...) w przedmiocie określenia wysokości dochodu niepowodującego powstania zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r. oraz odmowy zwrotu nadpłaty postanawia odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

M. S. wniósł "skargę o stwierdzenie, iż zostało naruszone prawo i postępowanie" w sprawie VIII SA/Wa 682/18 z prośbą o stwierdzenie przewlekłości w tej sprawie i przyznanie mu 20000 zł od Skarbu Państwa.

Skarżący został wezwany o uiszczenie wpisu od skargi na przewlekłość postępowania. Wpis od skargi na przewlekłość postępowania nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Stosownie do art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 17 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2016 r. poz. 1259 z późn. zm.) Skarżący został wezwany o uiszczenie wpisu od skargi na przewlekłość postępowania w wysokości 200 zł pod rygorem odrzucenia tej skargi. Wezwanie doręczono mu 14 marca 2019 r. Skarżący nie uiścił wpisu w wyznaczonym w wezwaniu terminie 7 dni, toteż skarga na przewlekłość postępowania podlega odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny - na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki - orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.