Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1767907

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 23 lipca 2015 r.
II FPP 2/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Brolik.

Sędziowie NSA: Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), Tomasz Kolanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi K. i R. R. o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt I SAB/Bd 5/12 ze skargi K. R. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia odrzucić skargę o stwierdzenie przewlekłości postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 15 maja 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odrzucił skargę K. R. na bezczynność Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Postanowienie to, wobec jego niezaskarżenia, stało się prawomocne z dniem 28 czerwca 2012 r.

W piśmie z dnia 27 czerwca 2015 r. K. i R. R. wnieśli skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania skargi z dnia 15 marca 2012 r. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego. W uzasadnieniu wskazali, że w dniu 15 marca 2012 r. złożyli w Urzędzie Skarbowym w B. skargę na bezczynność organu, a od tego czasu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy nie załatwił sprawy i nie podjął żadnych czynności zmierzających do jej załatwienia.

Mając na względzie powyższe skarżący wnieśli o stwierdzenie przewlekłości postępowania przed WSA w Bydgoszczy w sprawie I SAB/Bd 5/12, zalecenie podjęcia przez Sąd czynności zmierzających do rozpoznania sprawy, a także o przyznanie od Skarbu Państwa 10 000 zł.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm., dalej: ustawa o skardze na przewlekłość postępowania) skargę tę wnosi się w toku postępowania w sprawie. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego skarga na przewlekłość postępowania przed sądem administracyjnym wniesiona po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu (por. postanowienie NSA z dnia 9 lipca 2009 r., I OPP 40/09; z dnia 17 grudnia 2010 r., I OPP 66/10; z dnia 15 marca 2011 r., II FPP 2/11). Celem skargi nie jest bowiem stwierdzenie faktu przewlekłości tylko zapobieżenie i usunięcie skutków opieszałości sądów w rozpoznawaniu sprawy.

W niniejszej sprawie skarżący wnieśli skargę na przewlekłość postępowania po prawomocnym zakończeniu sprawy toczącej się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy. Zatem postępowanie sądowoadministracyjne w dacie wniesienia skargi o przewlekłość postępowania nie było w toku, a co za tym idzie skarga o stwierdzenie przewlekłości złożona po prawomocnym zakończeniu postępowania, którego dotyczy jest niedopuszczalna. W tej sytuacji nie spełnienie wymogu określonego w art. 5 ust. 1 cyt. ustawy uniemożliwiło Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu merytoryczne rozpoznanie skargi.

Mając powyższe na względzie Naczelny Sąd Administracyjny orzekł o odrzuceniu skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 193 p.p.s.a. oraz w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o skardze na przewlekłość postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.