Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1986194

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 22 października 2015 r.
II FNP 8/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Rudowski.

Sędziowie: NSA Bogusław Dauter (sprawozdawca), del. WSA Bogusław Woźniak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi A. K. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 14 stycznia 2011 r., sygn. akt I SA/Lu 676/10 oddalającego skargę A. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 21 czerwca 2010 r., nr (...) w przedmiocie nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia:

1.

odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku;

2.

zwrócić A. K. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Uzasadnienie faktyczne

1. Wyrokiem z 14 stycznia 2011 r., I SA/Lu 676/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę A. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z 21 czerwca 2010 r. w przedmiocie nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. W dniu 5 czerwca 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wniesiony został wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku tego sądu z 14 stycznia 2011 r., I SA/Lu 676/10 (dalej również jako "skarga"); do wniosku załączono skargę.

Postanowieniem z 3 września 2015 r., II FNP 8/15, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wniosek skarżącej o przywrócenie terminu.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

3. Skarga z 5 czerwca 2015 r. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Lublinie z 14 stycznia 2011 r., I SA/Lu 676/10, podlega odrzuceniu jako spóźniona.

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem dotyczy w tej sprawie wyroku, który stał się prawomocny w dniu 22 lutego 2013 r. Dwuletni termin do wniesienia przedmiotowej skargi upłynął 22 lutego 2015 r. (art. 285f § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a."). Skarga załączona do wniosku o przywrócenie terminu jest więc spóźniona, a termin do jej wniesienia nie został przywrócony.

W konsekwencji Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 285h § 1 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji. O zwrocie uiszczonej opłaty Naczelny Sąd Administracyjny orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 w zw. z art. 285I p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.