Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722612

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 24 września 2019 r.
II DSI 53/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Ryszard Witkowski (spr.).

Sędziowie SN: Paweł Zubert, Jan Majchrowski.

Przy udziale Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Rady Notarialnej Romana Czernikiewicza.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie notariusz M. H. po rozpoznaniu w Izbie Dyscyplinarnej na rozprawie w dniu 24 września 2019 r., kasacji wniesionej przez Ministra Sprawiedliwości od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie Notarialnej z dnia 13 maja 2019 r., sygn. akt WSD (...) o umorzeniu postępowania postanowił:

1. oddalić kasację;

2. kosztami postępowania kasacyjnego obciążyć Skarb Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.