Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2673106

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 13 grudnia 2018 r.
II DSI 47/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Konrad Wytrykowski.

Sędziowie SN: Adam Roch (spr.), Tomasz Przesławski.

Przy udziale Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury adwokata Adama Sadzińskiego.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie adwokat J. Ł. obwinionej o czyn z art. 80 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze w zw. z § 31 ust. 1 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu po rozpoznaniu w Izbie Dyscyplinarnej na rozprawie w dniu 13 grudnia 2018 r. kasacji wniesionej przez obwinioną orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury z dnia 20 stycznia 2018 r., sygn. akt WSD (...), utrzymującego w mocy orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w (...) z dnia 21 lutego 2017 r., sygn. akt SD (...)

1. oddala kasację jako oczywiście bezzasadną;

2. wydatkami postępowania kasacyjnego w kwocie 20 (dwudziestu) złotych obciąża obwinioną adwokat J. Ł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.