II DSI 10/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2683376

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2019 r. II DSI 10/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Adam Tomczyński.

Sędziowie SN: Konrad Wytrykowski, Paweł Zubert (spr.).

Sentencja

Sąd Najwyższy przy udziale Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych radcy prawnego Piotra Karwata w sprawie radcy prawnego B. C. obwinionego o czyny z art. 28 ust. 2 i art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) po rozpoznaniu w Izbie Dyscyplinarnej na rozprawie w dniu 12 czerwca 2019 r., kasacji wniesionej przez obwinionego od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia 21 sierpnia 2018 r., sygn. akt WO (...) utrzymującego w mocy orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w (...). z dnia 6 lutego 2018 r., sygn. akt D (...) postanowił:

I. oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną;

II. zasądzić od obwinionego B. C. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 20 (dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu za postępowanie kasacyjne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.