Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1454004

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 31 stycznia 2014 r.
II CZ 89/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Anna Kozłowska.

Sędziowie SN: Józef Frąckowiak (sprawozdawca), Agnieszka Piotrowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Okręgowego w W. przeciwko W. W. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 31 stycznia 2014 r., zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Okręgowego w P. z dnia 23 maja 2013 r. uchyla zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w P. oddalił wniosek pozwanego W. W. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w P. z dnia 18 kwietnia 2013 r. i odrzucił wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku. W zażaleniu na to postanowienie pozwany, zarzucając naruszenia art. 133 § 3 k.p.c., art. 168 § 1 k.p.c. i art. 169 § 2 k.p.c. wniósł uchylenie zaskarżonego postanowienia w zakresie odrzucenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wniósł także, aby na podstawie art. 380 k.p.c. Sąd Najwyższy rozpoznał rozstrzygnięcie zawarte w zaskarżonym postanowieniu w sprawie oddalenia wniosku o przywrócenie terminu.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zasadny jest zarzut naruszenia art. 133 § 3 k.p.c. Z pisma zawierającego pełnomocnictwo udzielone przez pozwanego pełnomocnikowi R. S., opatrzonego datą 30 czerwca 2011 r., wynika, że pełnomocnik był uprawniony do reprezentowania pozwanego w sprawie... 689/10 przed Sądem Rejonowym w W., aż do prawomocnego zakończenia postępowania. W tej sytuacji skoro apelację złożył tak umocowany pełnomocnik powinien on być zawiadomiony o terminie rozprawy apelacyjnej. Brak zawiadomienia pełnomocnika pozwanego o terminie rozprawy uzasadnia wniosek o przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Ocena tego, czy uchybienie terminu do złożenia wniosku nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez pozwanego, jak trafnie podkreślił Sąd Okręgowy, należy do sądu. Pozwany uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu, wskazał jednak na okoliczności, które z jednej strony usprawiedliwiały jego jednodniowe opóźnienie w złożeniu wniosku, z drugiej strony mogły zostać z łatwością zweryfikowane przez sąd. Brak podstaw do uznania twierdzeń pozwanego za niegodne z prawdą tylko z tego powodu, ze sąd bez jakiegokolwiek sprawdzenia okoliczności, czy urzędnik sądowy przekazał pozwanemu mylną informację o dacie ogłoszenia wyroku, uznał je za nieprawdziwe.

Biorąc pod uwagę, że zarzuty podniesione w zażaleniu okazały się uzasadnione Sąd Najwyższy, na podstawie art. 39815 k.p.c. w związku z art. 3941 § 3 k.p.c., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.