Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNC 1965/7-8/132

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 13 listopada 1964 r.
II CZ 79/64

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: sędzia Z. Wiszniewski. Sędziowie: B. Łubkowski (sprawozdawca), J. Krajewski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Powiatowej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w K.G. przeciwko Piotrowi K. o zapłatę, na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 22 maja 1964 r.,

oddalił zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Wojewódzki odmówił przywrócenia pozwanemu K. terminu do wniesienia zarzutów przeciwko doręczonemu mu w dniu 6.III.1964 r. nakazowi zapłaty uznawszy, że pobyt pozwanego w chwili doręczenia mu nakazu zapłaty w więzieniu nie usprawiedliwia uwzględnienia wniosku o przywrócenie uchybionego terminu, gdyż nakaz zapłaty zawierał dostateczne pouczenie o sposobie i terminie wniesienia zarzutów.

W zażaleniu pozwany K. zarzucił, że Sąd Wojewódzki w zaskarżonym postanowieniu nie wziął pod uwagę niskiego poziomu umysłowego pozwanego i nieznajomości tego trybu postępowania, jakim jest postępowanie nakazowe. Nadto skarżący zarzucił, że doręczenie pozwanemu K. nakazu zapłaty nastąpiło z uchybieniem art. 458 § 1 k.p.c., gdyż nie doręczono mu odpisu pozwu i załączników.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Prawidłowy jest wniosek Sądu Wojewódzkiego, że w ustalonych i nie kwestionowanych przez skarżącego okolicznościach brak było podstaw do przywrócenia uchybionego terminu do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty. Treść nakazu zapłaty bowiem zawiera zrozumiałe dla przeciętnego obywatela, jakim niewątpliwie jest pozwany, pouczenie o sposobie i terminie zaskarżenia doręczonego orzeczenia.

Zarzut skarżącego, że Sąd Wojewódzki uchybił art. 458 § 1 k.p.c., gdyż nie doręczył pozwanemu pozwu i odpisu wekslu, nie tylko nie uzasadnia, lecz przeciwnie, uniemożliwia uwzględnienie wniosku o przywrócenie uchybionego terminu do wniesienia zarzutów z tej prostej przyczyny, że w takim wypadku nie mogło nastąpić omieszkanie tego terminu.

Termin do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty zaczyna biec dopiero z chwilą prawidłowego doręczenia pozwu wraz z nakazem zapłaty i odpisem dokumentów. Doręczenie nakazu zapłaty bez doręczenia pozwu i odpisu dokumentów nie wywołuje skutków prawnych związanych z prawidłowym doręczeniem.

Jeżeli zatem okaże się, że rzeczywiście nie doręczono pozwanemu pozwu i odpisu wekslu, to Sąd Wojewódzki powinien uznać, że zarzuty pozwanego nie są spóźnione i nadać im dalszy bieg, w przeciwnym wypadku powinien stosownie do art. 460 § 4 k.p.c. odrzucić zarzuty pozwanego, jako spóźnione.

Z tych względów Sąd Najwyższy z mocy art. 383, 394 k.p.c. oddalił zażalenie.