II Cz 560/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Kaliszu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2559519

Postanowienie Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 21 września 2018 r. II Cz 560/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Barbara Mokras.

Sędziowie SO: Janusz Roszewski,. Wojciech Vogt - spr.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Kaliszu, Wydział II Cywilny po rozpoznaniu w dniu 21 września 2018 r. w Kaliszu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa małoletniej L. L. działającej przez matkę D. Ł. przeciwko D. L. na skutek zażalenia powódki od postanowienia Sądu Rejonowego w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. akt III RC 57/18 postanawia:

oddalić zażalenie Wojciech Vogt Barbara Mokras Janusz Roszewski

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy zabezpieczył roszczenie o alimenty poprzez zasądzenie od pozwanego D. L. na rzecz małoletniej powódki L. L., ur. (...) w P. alimentów w kwocie po 800 zł miesięcznie na czas trwania postępowania, przy czym kwota ta ma być płatna poczynając od dnia 19 czerwca 2018 r. do 10-go dnia każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności którejkolwiek z rat do rąk matki małoletniej powódki D. Ł., oddalił wniosek w pozostałym zakresie.

Zażalenie od tego rozstrzygnięcia złożyła małoletnia powódka zaskarżając orzeczenie w części w jakiej Sąd Rejonowy w Pleszewie oddalił wniosek matki małoletniej powódki o udzielenie zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego. Zarzuciła:

1.

naruszenie prawa materialnego, a mianowicie:

- art. 135 § 1 k.r.o. przez ustalenie, że zobowiązanie pozwanego do tymczasowego łożenia na rzecz małoletniej powódki L. L.) alimentów w kwocie po 800 zł miesięcznie odpowiada usprawiedliwionym potrzebom małoletniej oraz zarobkowym i majątkowym możliwościom pozwanego D. L.,

- art. 135 § 2 k.r.o. poprzez brak ustalenia, że matka małoletniej powódki D. Ł. swój obowiązek alimentacyjny względem małoletniej powód L. L. wykonuje przez osobiste starania o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionej,

2.

naruszenie prawa procesowego, a mianowicie:

- art. 7301 § 1 k.p.c. i art. 753 § 1 k.p.c. przez przyjęcie, że nie zostały w pełni uprawdopodobnione usprawiedliwione potrzeby małoletniej powódki oraz że pozwany dysponuje możliwościami zarobkowymi uzasadniającymi łożenie przez niego tymczasowo na rzecz małoletniej powódki L. L. alimentów w kwocie jedynie po 800 złotych miesięcznie.

W oparciu o te zarzuty wniosła o zmianę zaskarżonego orzeczenia i uwzględnienia wniosku o zabezpieczenie w całości.

Pozwany wniósł o oddalenie zażalenia i zasądzenie kosztów.

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Okręgowy w całości podziela ustalenia i rozważania Sądu I instancji i uznaje je za własne.

Sąd Rejonowy - wbrew zarzutom zawartym w zażaleniu - prawidłowo ustalił, że kwota 800 zł miesięcznie stanowi kwotę odpowiednią z uwagi na usprawiedliwione potrzeby małoletniej jak i możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanych. Na obecnym etapie postępowania materiał dowodowy nie daje podstaw do udzielenia zabezpieczenia w wyższej wysokości.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należało zgodnie z art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzec jak w sentencji.

Wojciech Vogt Barbara Mokras Janusz Roszewski

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.