Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2621603

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Świdnicy
z dnia 31 stycznia 2019 r.
II Cz 46/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Grażyna Kobus.

Sędziowie SO: Agnieszka Terpiłowska Aleksandra Żurawska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2019 r. w Świdnicy na posiedzeniu niejawnym zażalenia powoda B. W. na postanowienie Sądu Rejonowego w Świdnicy z 18 czerwca 2018 r., sygn. akt I C 1134/15 w sprawie z powództwa I. W. przeciwko M. S. o zapłatę

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie.

(...)

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem z 18 czerwca 2018 r., Sąd Rejonowy odrzucił apelację powoda B. W. wskazując, że pomimo wezwania do uiszczenia opłaty sądowej od apelacji oraz czy apelacja wnoszona jest także w imieniu powoda, I. W. nie uzupełniła tego braku, bowiem pismo odpowiadające na wezwanie zostało złożone w jednym egzemplarzu.

W zażaleniu na powyższe postanowienie, powód wnosząc w istocie o jego uchylenie podniósł, że stanowisko Sądu było bezwzględne, w sytuacji, gdy przez okres trzech lat, wspólnie z powódką wnosił on o przeprowadzenie stosownych dowodów oraz przedstawiał swoje stanowisko w sprawie. Brak tego pisma nie był działaniem celowym, gdyż podpięło się ono pod kopię pisma, na którym biur podawcze potwierdziło jego przyjęcie.

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy zważył:

Zażalenie podlegało uwzględnieniu, jednakże z innych przyczyn, aniżeli w nim wskazane.

Konsekwencją niespełnienia wymogów formalnych wniesionej apelacji jest konieczność wezwania strony w trybie art. 130 § 1 k.p.c. do uzupełnienia braków, a następnie, w przypadku nie spełnienia tego wezwania, odrzucenie wniesionego środka zaskarżenia / art. 370 k.p.c. /. Brak istotnych elementów czyni, że pismo złożone w takiej postaci nie może mieć nadanego właściwego biegu. W rozpoznawanej sprawie, po stronie powodowej występuje powód wraz z powódką I. W., która jest jednocześnie jego pełnomocnikiem, reprezentując go nieprzerwanie od początku postępowania. Analiza treści wniesionej przez nią apelacji, choć wprawdzie nie zawierającej informacji w czyim imieniu została ona wywiedziona, nie pozostawia wątpliwości, że dotyczy również powoda. Takie stanowisko potwierdzają zwroty w niej zawarte: "wnosimy o uwzględnienie dowodu z dokumentacji", "wnosimy o uchylenie kosztów w całości", czy też "odnosząc się do kwoty 2.000 zł zadośćuczynienia wskazujemy, że jest ona adekwatna do okresu przebywania syna powódki w lokalu nienadającym się do zamieszkania" i "mając na względzie opisane uzasadnienie, wnosimy jak na wstępie". Tym samym wezwanie w części dotyczącej zapytania, czy apelacja wniesiona jest również w imieniu powoda było zbędne, a z tego względu, następcze jej odrzucenie nieprawidłowe, co musiało skutkować uchyleniem zaskarżonego postanowienia.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzekł jak w postanowieniu.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

1. (...) a. (...)

(...)

(...)

(...)

(...)

a. (...)

b. (...)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.