Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1211808

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 27 maja 1999 r.
II CZ 42/99

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN B. Czech.

Sędziowie SN: M. Sychowicz (spraw.), H. Wrzeszcz.

Sentencja

Sąd Najwyższy Izba Cywilna po rozpoznaniu w dniu 27 maja 1999 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Jana i Heleny małż. B., Haliny i Stefana małż. M. oraz Marii i Jerzego małż. N. przeciwko Gminie P. o wykup gruntu na skutek zażalenia powodów Heleny i Jana małż. B. na postanowienie Sądu Wojewódzkiego.

postanawia:

oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 30 listopada 1998 r. Sad Wojewódzki odrzucił kasację (nazwaną zażaleniem) wniesioną przez powodów Jana i Helenę małż. B. od postanowienia tego Sądu odrzucającego zażalenie powodów na postanowienie sądu pierwszej instancji odrzucające pozew w sprawie. Sąd Wojewódzki uznał, że kasacja nie przysługuje ze względu na wartość przedmiotu zaskarżenia określoną na 500 zł (art. 393 pkt 1 k.p.c.), a ponadto kasacja jest niedopuszczalna, jako wniesiona przez samych powodów, a nie ich pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym (art. 3932 § 1 k.p.c.).

Postanowienie wymienione na wstępie zaskarżyli zażaleniem wszyscy powodowie w sprawie.

Zażalenie innych powodów, poza Janem i Heleną małż. B., zostało odrzucone przez Sąd Wojewódzki.

Uzasadnienie prawne

Rozpoznając zażalenie powodów Jana i Heleny małż. B. Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Powództwo "o wykup gruntu przez Gminę", z którym powodowie wystąpili, nie jest powództwem o świadczenie w rozumieniu art. 393 pkt 1 k.p.c. O dopuszczalności kasacji w tej sprawie nie decyduje zatem wartość przedmiotu zaskarżenia i z tego względu, że wartość ta wynosi 500 zł kasacja nie mogła zostać odrzucona.

Zasadnie jednakże Sąd Wojewódzki odrzucił kasację. Ponieważ powodowie nie są prawnikami wymienionymi w art. 3932 § 2 k.p.c., stosownie do § 1 tego artykułu kasacja powinna być wniesiona przez ich pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Skoro z naruszeniem ostatnio wymienionego przepisu powodowie wnieśli sami kasację, kasacja ta jest niedopuszczalna i na podstawie art. 3935 k.p.c. podlegała odrzuceniu przez sąd drugiej instancji.

Zażalenie nie podważa wskazanej przyczyny odrzucenia kasacji. Okoliczności podniesione w zażaleniu, które w zamierzeniu skarżących mają przekonywać o merytorycznej zasadności ich powództwa, pozostają bez wpływu na ocenę prawidłowości tej czynności.

Z przytoczonych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39319

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.