Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 54503

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 15 maja 2002 r.
II CZ 41/02

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SSN Maria Grzelka.

Sędziowie SN: Henryk Pietrzkowski, Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca).

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Ł. odrzucił kasację wnioskodawczyni z powodu nieprzedstawienia okoliczności uzasadniających jej rozpoznanie (art. 3933 § 1 pkt 3 k.p.c.).

W zażaleniu skarżąca wniosła o uchylenie tego orzeczenia, zarzucając, że kasacja spełnia wymagania określone w art. 3933 § 1 pkt 3 k.p.c.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W sytuacji gdy postanowienie Sądu Okręgowego zaskarżone kasacją zostało wydane dnia 5 grudnia 2001 r., do postępowania kasacyjnego mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 48, poz. 554).

Spośród wielu zmian dokonanych wymienioną ustawą na pierwszy plan wysuwa się wprowadzenie wstępnego badania kasacji przez Sąd Najwyższy, które jest podejmowane przed jej rozpoznaniem. Z wprowadzeniem tej zmiany wiążą się nowe wymagania konstrukcyjne kasacji, które polegają na obowiązku przedstawienia przez skarżącego okoliczności uzasadniających rozpoznanie kasacji (art. 3933 § 1 pkt 3 k.p.c.).

W postanowieniu z dnia 9 listopada 2000 r., II CKN 1385/00 (OSNC 2001, nr 3, poz. 51) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że brak polegający na nieprzedstawieniu tych okoliczności powoduje odrzucenie kasacji bez wzywania do jego uzupełnienia. Z kolei w postanowieniu z dnia 12 grudnia 2000 r., V CKN 1780/00 (OSNC 2001, nr 3, poz. 52) uściślił to stanowisko, stwierdzając, że spełnienie obowiązku wynikającego z art. 3933 § 1 pkt 3 k.p.c. nie może polegać na odwołaniu się przez skarżącego do uzasadnienia podstaw kasacyjnych, bez przedstawienia okoliczności wskazanych w wymienionym przepisie, a w postanowieniu z dnia 22 marca 2001 r., V CZ 131/00 (OSNC 2001, nr 10, poz. 156) zaznaczył wyraźnie, że jeśli skarżący nie wskazał w kasacji okoliczności uzasadniających jej rozpoznanie, to obowiązek ich przedstawienia nie jest spełniony, choćby dały się one wywieść z uzasadnienia kasacji.

Treść kasacji wnioskodawczyni jednoznacznie potwierdza stanowisko Sądu Okręgowego, że skarżąca nie spełniła obowiązku przedstawienia okoliczności uzasadniających rozpoznanie kasacji. Podjęta natomiast w zażaleniu próba usunięcia tego braku, polegająca na wskazaniu, że w sprawie istnieje zagadnienie prawne, jest bezskuteczna, ponieważ nie jest możliwe uzupełnienie kasacji po upływie terminu do jej wniesienia.

Zażalenie jako bezzasadne ulega więc oddaleniu (art. 385 k.p.c. w związku z art. 39318 § 3 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.