Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1211806

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 24 maja 1999 r.
II CZ 40/99

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN G. Bieniek.

Sędziowie SN: M. Wysocka, Z. Świeboda (spraw.).

Sentencja

Sąd Najwyższy Izba Cywilna po rozpoznaniu w dniu 24 maja 1999 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Edwarda i Janiny małżonków Z. przeciwko Eugeniuszowi W. o wydanie nieruchomości na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 8 stycznia 1999 r., postanawia:

oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 8 stycznia 199 r. Sąd Okręgowy odrzucił kasację pozwanego od wyroku Sądu Wojewódzkiego z dnia 16 października 1998 r., którym tenże Sąd oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 2 czerwca 1998 r. na tej podstawie, że kasacja została wniesiona w terminie spóźnionym.

W zażaleniu pozwany wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy rozważył, co następuje:

Trafnie Sąd Okręgowy stwierdził, że kasacja pozwanego została wniesiona w terminie spóźnionym. Poza tym kasację wniósł sam pozwany, a nie jego pełnomocnik będący adwokatem, jak wymaga tego przepis art. 3932 § 1 k.p.c. Pozwany zaś nie należy do kręgu podmiotów, które mogą samodzielnie wnosić kasację we własnej sprawie (art. 3932 § 2 k.p.c.).

Z tych przyczyn zażalenie uległo oddaleniu (art. 385 k.p.c. w związku z art. 39319 k.p.c. i art. 397 § 2 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.