Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3029833

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Krakowie
z dnia 13 stycznia 2020 r.
II Cz 36/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Jarosław Tyrpa (spr.).

Sędziowie: Beata Kurdziel.

Anna Kruszewska (del.)

Sentencja

Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2020 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi dłużnika W. O. na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie K. O. na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza w Krakowie z dnia 24 stycznia 2019 r., sygnatura akt I Co 2719/18 postanawia:

oddalić zażalenie.

Sędzia Anna Kruszewska Sędzia Jarosław Tyrpa Sędzia Beata Kurdziel

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy odrzucił skargę dłużnika W. O. na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie K. O. w sprawie egzekucyjnej o sygn. akt k.m. 722/17. Jako podstawę rozstrzygnięcia Sąd Rejonowy wskazał art. 7673 k.p.c., wyjaśniając, że w wyznaczonym terminie dłużnik nie uzupełnił braków formalnych skargi zgodnie z otrzymanym wezwaniem. Równocześnie Sąd Rejonowy nie dopatrzył się podstaw do podjęcia czynności z urzędu w myśl art. 759 § 2 k.p.c.

Zażalenie na to postanowienie złożył dłużnik, zaskarżając je w całości, domagając się jego uchylenia. W uzasadnieniu żalący powołał się na swą trudną sytuację zdrowotną, brak wiedzy prawniczej, wskazując, że wymaga fachowej pomocy ze strony pełnomocnika z urzędu w celu obrony swych praw.

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Zgodnie z art. 767 § 3 k.p.c., skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego, określonym w art. 126-128 k.p.c. oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Wśród wymogów formalnych pisma procesowego przewidziano m.in. powinność przedłożenia jego odpisów wraz z odpisami załączników dla pozostałych osób biorących udział w danym postępowaniu (art. 128 k.p.c.). W razie stwierdzenia, że skarga nie spełnia ustawowo określonych warunków formalnych lub fiskalnych, wzywa się skarżącego do usunięcia dostrzeżonych braków w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania (art. 130 § 1 k.p.c.). Nieuzupełnienie braków formalnych skargi zgodnie z doręczonym wezwaniem skutkuje jej odrzuceniem na mocy art. 7673 § 1 k.p.c.

W rozpatrywanej sprawie żalący został zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych skargi m.in. poprzez sprecyzowanie żądania skargi i zaskarżonej czynności, oznaczenie stron postępowania egzekucyjnego oraz przedłożenie kompletów odpisów załączników do skargi w ilości odpowiadającej liczbie stron postępowania-w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia skargi. Odpowiadając na to wezwanie, skarżący nie usunął jednakże powyższych braków formalnych, co z kolei prowadziło do odrzucenia skargi.

Należy przy tym podkreślić, iż niewykonanie wezwania do uzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie aktualizuje-w świetle art. 7673 § 1k.p.c.- obowiązek odrzucenia skargi, nie pozostawiając sądowi żadnej swobody decyzyjnej w tym zakresie.

Z przedstawionych względów Sąd Okręgowy uznał zaskarżone postanowienie za trafne i odpowiadające prawu, a zażalenie dłużnika jako bezzasadne oddalił na mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. w zw. z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469).

Sędzia Anna Kruszewska Sędzia Jarosław Tyrpa Sędzia Beata Kurdziel

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.