Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722618

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 25 lipca 2019 r.
II CZ 27/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Anna Owczarek (spr.).

Sędziowie SN: Agnieszka Piotrowska, Katarzyna Tyczka-Rote.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi M. K. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Ł. z dnia 17 października 2018 r., sygn. akt III Cz (...) wydanego w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela (...) Bank Spółki Akcyjnej w W. przy uczestnictwie dłużnika M. K. o egzekucję świadczenia pieniężnego toczącej się w ramach nadzoru nad egzekucją z nieruchomości, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 25 lipca 2019 r., zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Okręgowego w Ł. z dnia 11 lutego 2019 r., sygn. akt III WSC "no" (...), III Cz (...), oddal zażalenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.