Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1111057

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 9 marca 2005 r.
II CZ 199/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Tadeusz Żyznowski (spr.).

Sędziowie SN: Gerard Bieniek, Barbara Myszka.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Janiny P. przy uczestnictwie Anny J. i in., o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 9 marca 2005 r., zażalenia wnioskodawczyni na postanowienie Sądu Okręgowego w P. z dnia 2 grudnia 2003 r.;

uchyla zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy odrzucił apelację wnioskodawczyni Janiny P. wskazując, że będąc reprezentowaną przez pełnomocnika - adwokata uiściła od tej apelacji wpis stały w wysokości 20 zł, zamiast należnego - przewidzianego w § 19 w zw. z § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 154, poz. 753 ze zm.) - w wysokości 30 zł.

W złożonym zażaleniu wnioskodawczyni zarzucając naruszenie art. 679 § 1 k.p.c., art. 17 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jedn. tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 ze zm.) w zw. z § 38 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych przez przyjęcie, iż sprawa o zmianę stwierdzenia nabycia spadku należy do odrębnej kategorii spraw niż sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i podlega obowiązkowi uiszczenia stałego wpisu w wysokości 30 zł, zamiast wpisu w wysokości 20 zł przewidzianego w § 38 ust. 1 tego rozporządzenia.

Skarżąca wnosiła o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy - po uwzględnieniu postanowień zawartych w art. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego... (Dz. U. Nr 13, poz. 98) zważył, co następuje:

Według zapatrywania wyrażonego przez Sąd Najwyższy w postanowieniu - przytoczonym w zażaleniu - z dnia 5 maja 2000 r., III CZ 51/00 (OSNC 2000, nr 11, poz. 204), stwierdzającego, że w sprawie o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku pobiera się wpis stały, przewidziany dla spraw o stwierdzenie nabycia spadku. Powyższe stanowisko, w całości podzielone przez skład orzekający w przedmiotowej sprawie, które zostało pominięte w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, stanowi kontynuację dotychczasowego orzecznictwa. W postanowieniu z dnia 7 marca 1968 r., II CZ 102/68 (OSNCP 1968, nr 10, poz. 176 oraz PiP 1969 r., nr 8-9, s.405) Sąd Najwyższy wskazał, że prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w trybie przewidzianym w art. 679 k.p.c. ma charakter orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku i może ulec zmianie w trybie tym przepisem przewidzianym. Z powyższego wynika, że zażalenie jest w pełni uzasadnione a zaskarżone postanowienie podlega uchyleniu (art. 394 par. 4 w zw. z art. 386 § 5 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.