Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1111056

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 3 marca 2005 r.
II CZ 196/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Marek Sychowicz (spr.).

Sędziowie SN: Stanisław Dąbrowski, Zbigniew Strus.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa M. Banku R. Spółki Akcyjnej przeciwko Zbigniewowi D. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 3 marca 2005 r., zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 10 listopada 2004 r.;

oddala zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 10 listopada 2004 r. Sąd Apelacyjny odrzucił kasację wniesioną przez pozwanego Zbigniewa D. od wyroku tego Sądu z dnia 31 sierpnia 2004 r., albowiem stwierdził, że kasacja nie zawiera przedstawienia okoliczności uzasadniających jej rozpoznanie (art. 3933 § 1 pkt 3 k.p.c.).

W zażaleniu na wymienione postanowienie pozwany wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Według art. 3933 § 1 pkt 3 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym w chwili wniesienia kasacji, kasacja powinna zawierać przedstawienie okoliczności uzasadniających jej rozpoznanie. Okoliczności te wynikają z obowiązujących wówczas przepisów art. 393 k.p.c. i są to:

1)

występowanie w sprawie istotnego zagadnienia prawnego,

2)

potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów i

3)

oczywiste narusza prawa przez zaskarżone orzeczenie i

4)

nieważność postępowania.

Kasacja wniesiona przez pozwanego nie zawiera przedstawienia żadnej z tych okoliczności. Jak to wielokrotnie zostało już wyjaśnione przez Sąd Najwyższy (zob. np. postanowienie z dnia 9 listopada 2000 r., II CKN 1385/00, OSNC 2001, nr 3, poz. 51) jest to brak konstrukcyjny kasacji, powodujący jej odrzucenie bez wzywania do uzupełnienia tego braku.

Z przytoczonych względów zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie i na podstawie art. 394 § 3 w związku z art. 39814 k.p.c. w obecnie obowiązującym brzmieniu należało je oddalić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.