II CSKP 799/22, Kompetencje walnego zgromadzenia spółdzielni. Status prawny zarządcy komisarycznego spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Zaskarżenie decyzji zarządcy komisarycznego, ustanowionego decyzją KNF w przedmiocie nieudzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkowi zarządu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNC 2023/7-8/78

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.