Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508577

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 6 czerwca 2018 r.
II CSK 700/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Henryk Pietrzkowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "S." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. przeciwko Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w W. poprzednio Agencja Nieruchomości Rolnych z siedzibą w W. o nakazanie i ustalenie, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 6 czerwca 2018 r., na skutek wniosku pełnomocnika strony powodowej o zezwolenie na złożenie pisma na podstawie art. 207 § 3 zd. 2 w zw. z art. 39821 i 391 § 1 k.p.c., zezwala na złożenie pisma z dnia 28 maja 2018 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.