II CSK 7/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2609447

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. II CSK 7/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Henryk Pietrzkowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa I. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko P. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P. o ochronę autorskich praw majątkowych, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 stycznia 2019 r., na skutek wniosku pełnomocnika strony powodowej z dnia 16 stycznia 2019 r. o zezwolenie na złożenie pisma procesowego na podstawie art. 207 § 3 zd. 2 w zw. z art. 39821 i 391 § 1 k.p.c. zezwala na złożenie pisma procesowego zgodnie z wnioskiem.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.