Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2573024

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 31 października 2018 r.
II CSK 652/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Agnieszka Piotrowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa I. S. - S. przeciwko M. W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 31 października 2018 r., na skutek wniosku pełnomocnika powódki z dnia 20 października 2018 r. o zezwolenie na złożenie pisma procesowego na podstawie art. 207 § 3 zd. 2 w zw. z art. 39821 i 391 § 1 k.p.c. zezwala na złożenie pisma procesowego, nie będącego odpowiedzią na skargę kasacyjną, z uwagi na złożenie po terminie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.