Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2572115

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 29 października 2018 r.
II CSK 601/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Agnieszka Piotrowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "K." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w K. przy uczestnictwie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w O. o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego rejestru przedsiębiorców, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 29 października 2018 r., na skutek wniosku pełnomocnika wnioskodawcy z dnia 15 października 2018 r. o zezwolenie na złożenie pisma procesowego na podstawie art. 207 § 3 zd. 2 w zw. z art. 39821 i 391 § 1 k.p.c. zezwala na złożenie pisma zgodnie z wnioskiem.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.