Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508572

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 13 czerwca 2018 r.
II CSK 60/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Henryk Pietrzkowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa E.W- W. przeciwko P. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. o zapłatę,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 13 czerwca 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w P. z dnia 26 czerwca 2017 r., sygn. akt I ACa.../17,

odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania i zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 2.700 (dwa tysiące siedemset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.