II CSK 598/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2788503

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2020 r. II CSK 598/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Agnieszka Piotrowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa M. D. przeciwko P. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 28 lutego 2020 r., na skutek wniosku pełnomocnika powoda z dnia 31 stycznia 2020 r. o zezwolenie na złożenie pisma przygotowawczego na podstawie art. 207 § 3 zd. 2 w zw. z art. 39821 i 391 § 1 k.p.c. zezwala na złożenie pisma przygotowawczego zgodnie z wnioskiem.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.