II CSK 545/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2675153

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2019 r. II CSK 545/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku B. M. przy uczestnictwie A. L. o dział spadku, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 9 maja 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej uczestnika postępowania od postanowienia Sądu Okręgowego w S. z dnia 7 marca 2018 r., sygn. akt II Ca (...),

Dnia 9 maja 2019 r.

1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania;

2. zasądza od uczestnika na rzecz wnioskodawczyni kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

1.UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c., Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi nieważność postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. W niniejszej sprawie uczestnik postępowania jako uzasadnienie wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania wskazał na występowanie na jej tle istotnego zagadnienia prawnego i potrzebę wykładni art. 1042 § 2 k.c., co sprowadzało się do, jego zdaniem, potrzeby wypowiedzi, jak stosować ten przepis w odniesieniu do darowizn pieniężnych sprzed wielu lat. Kwestia ta nie wymaga jednak rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy. Po pierwsze, w istocie dotyczy na tle tej sprawy kwestionowania dokonanych przez sądy meriti ustaleń faktycznych, co nie jest dopuszczalne w postępowaniu kasacyjnym - sądy te bowiem przyjęły, że przedmiotem darowizny jest konkretna nieruchomość, a nie suma pieniędzy. Po drugie, gdyby nawet nie podzielić tego stanowiska, to Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 1 sierpnia 1986 r., III CZP 34/86, już się tym problemem zajął, wskazując, że sądy w odniesieniu do darowizny pieniężnej, w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza między chwilą darowizny a chwilą działu spadku, mogą zastosować inny niż pieniądz miernik wartości. Rolą konkretnego sądu w konkretnej sprawie jest podjęcie decyzji co do tego, jaki miernik jest najlepszy. Nie należy przy tym oczywiście wykluczać uwzględnienia jako miernika wartości nieruchomości nabytej za środki będące przedmiotem darowizny.

W skardze kasacyjnej wniesionej w niniejszej sprawie nie została wykazana żadna z okoliczności wskazanych w art. 3989 § 1 k.p.c., dlatego Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.