Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2649720

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 3 kwietnia 2019 r.
II CSK 500/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Marian Kocon.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku W. B. przy uczestnictwie O. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P.,

E. Spółki Akcyjnej w P. i Z. B. o ustanowienie służebności przesyłu,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 3 kwietnia 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej wnioskodawcy W. B. i uczestniczki postępowania Z. B. od postanowienia Sądu Okręgowego w G. z dnia 29 listopada 2017 r., sygn. akt V Ca (...),

odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w G. oddalił apelację wnioskodawcy W.B. i uczestniczki Z. B. od postanowienia Sądu Rejonowego w G., w sprawie z wniosku W. B., z udziałem O. spółka z o.o. w P., E. SA W P. i Z. B., o ustanowienie służebności przesyłu.

Wnioskodawca W. B. i uczestniczka Z. B. wnieśli skargę kasacyjną, w której żądali uchylenia zaskarżonego postanowienia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądowi II instancji. Jako uzasadnienie wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania wskazali, że w sprawie występują istotne zagadnienia prawne, a skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.

Określone w art. 3984 § 2 k.p.c. wymaganie uzasadnienia wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania zostaje spełnione, jeśli skarżący wykaże, że w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachód nieważność postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. Cel wymagań przewidzianego w art. 3984

§ 2 k.p.c. może być zatem osiągnięty jedynie przez powołanie uzasadnienie istnienia takich przesłanek, które będą mogły stanowić podstawę oceny skargi kasacyjnej pod kątem przyjęcia jej do rozpoznania. Na tych jedynie przesłankach Sąd Najwyższy może oprzeć rozstrzygnięcie w kwestii przyjęcia bądź odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.

We wniesionej skardze kasacyjnej wniosek o przyjęcie do rozpoznania oparty został i art. 3989 § 1 pkt 1 i 4 k.p.c. Szczegółowa analiza uzasadnienia wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania nie pozwala na stwierdzenie, że w sprawie występują istotne zagadnienia prawne. Skarga kasacyjna nie jest oczywiście uzasadniona. W sprawie nie zachodzi nieważność postępowania, którą Sąd Najwyższy bierze pod rozwagę - w granicach zaskarżenia - z urzędu (art. 39813 § 1 k.p.c.).

Z przytoczonych względów należało odmówić przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (art. 3989 § 2 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.