Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2619188

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 12 lutego 2019 r.
II CSK 412/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Henryk Pietrzkowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku R. R. przy uczestnictwie M. C. o podział majątku wspólnego,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 12 lutego 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Okręgowego w Ł. z dnia 26 lutego 2018 r., sygn. akt III Ca (...),

zwraca skargę kasacyjną Sądowi Okręgowemu w Ł. w celu wezwania skarżącej do usunięcia braku polegającego na niesporządzeniu uzasadnienia wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania, bowiem powołana w tym wniosku argumentacja w istocie stanowi.uzasadnienie podstaw skargi (art. 3986 § 3 in fine k.p.c. w zw. z art. 3986 § 1 i art. 3984 § 2 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.