Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2627976

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 11 grudnia 2018 r.
II CSK 403/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Agnieszka Piotrowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa S. K. i M. S. przeciwko K. Spółce Akcyjnej z siedzibą w P. oraz A. Poland B.V. w B. (Holandia), poprzednio S. Poland BV w R. (Holandia) o ustalenie,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 11 grudnia 2018 r., na skutek skarg kasacyjnych stron pozwanych:

1) K. Spółki Akcyjnej z siedzibą w P.,

2) A. Poland B.V. w B. (Holandia) od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 27 września 2016 r., sygn. akt I ACa (...),

podejmuje zawieszone na zgodny wniosek stron postępowanie w tej sprawie (art. 39812 w zw. z art. 39821 w zw. z art. 391 § 1 w zw. z art. 181 § 1 pkt 2 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.