Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1794311

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
II CSK 4/15
Dopuszczalność skargi kasacyjnej w sprawie wysokości wynagrodzenia związanego z ustanowieniem służebności przesyłu.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Zawistowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku J. B. przy uczestnictwie (...) Spółki Gazownictwa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o ustanowienie służebności przesyłu, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 12 sierpnia 2015 r., na skutek skargi kasacyjnej uczestniczki postępowania od postanowienia Sądu Okręgowego w G. z dnia 9 września 2014 r.:

1.

odrzuca skargę kasacyjną

2.

oddala wniosek wnioskodawcy o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 9 września 2014 r. Sąd Okręgowy w G. zmienił zaskarżone postanowienie Sądu Rejonowego w G. z dnia 4 kwietnia 2014 r. w ten sposób, że ustanowił służebność przesyłu zgodnie ze stanowiskiem zawartym w apelacji uczestniczki postępowania, a w pozostałym zakresie oddalił apelację uczestniczki postępowania oraz apelację wnioskodawcy.

W skardze kasacyjnej uczestniczka postępowania zaskarżyła postanowienie Sądu Okręgowego w G. w całości, wskazując jako wartość przedmiotu zaskarżenia 111.360 zł.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna uczestniczki podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Pokrzywdzenie orzeczeniem (gravamen) jest przesłanką dopuszczalności środka zaskarżenia, chyba że interes publiczny wymaga merytorycznego rozpoznania tego środka (uchwała siedmiu sędziów SN z dnia 15 maja 2014 r., III CZP 88/13, OSNC 2014, Nr 11, poz. 108). W niniejszej sprawie, uczestniczka wniosła skargę kasacyjną od postanowienia Sądu Okręgowego w G. zaskarżając je w całości. Tymczasem zaskarżone postanowienie w części dotyczącej ustanowienia służebności przesyłu w całości uwzględnia jej apelację w tym zakresie. W konsekwencji, w tym zakresie skarga kasacyjna od postanowienia Sądu Okręgowego w G. z dnia 9 września 2014 r., podlegała odrzuceniu, z powodu jej niedopuszczalności ze względu na przedmiot zaskarżenia, którym mogło być jedynie roszczenie pieniężne.

Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w tym zakresie z uwagi na wartość przedmiotu zaskarżenia (art. 3982 § 1 k.p.c.).

Jeżeli w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu (art. 5191 § 1 zdanie pierwsze k.p.c.), przedmiotem zaskarżenia jest jedynie orzeczenie dotyczące wysokości wynagrodzenia związanego z ustanowieniem służebności, to o dopuszczalności skargi kasacyjnej w zakresie roszczenia pieniężnego, które może być dochodzone odrębnie na ogólnych zasadach, decyduje wartość przedmiotu sporu związana z wysokością roszczenia pieniężnego. W myśl art. 3982 § 1 zdanie pierwsze k.p.c. skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych. Uczestniczka wskazała wartość przedmiotu zaskarżenia w skardze kasacyjnej na kwotę 111.360,00 zł, co odpowiada wysokości wynagrodzenia, której z tego tytułu domagał się wnioskodawca. Jednak Sąd Rejonowy w G. zasądził od uczestniczki kwotę 7.391 zł. Apelacja wnioskodawcy w tym zakresie została oddalona. Z tego też względu wartość przedmiotu zaskarżenia w niniejszej sprawie wynosi 7.391 zł, a zatem skarga kasacyjna jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu na podstawie art. 3986 § 3 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.