Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508541

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 29 maja 2018 r.
II CO 91/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Henryk Pietrzkowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "H..." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przy uczestnictwie N.T. o zawezwanie do próby ugodowej, sygn. akt I Co (...)/17, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 29 maja 2018 r., przedstawienia Sądu Rejonowego w S. wniosku o oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy, oznacza Sąd Rejonowy w S., jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.