II Co 508/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2689118

Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z dnia 17 lipca 2018 r. II Co 508/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Krzysztof Jankowiak.

Sentencja

Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w P., Wydział II Cywilny po rozpoznaniu w dniu r. w P. na posiedzeniu niejawnym skargi Syndyka Masy Upadłości M. S. na czynności J. K., Komornika Rewiru Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w P. w sprawie k.m. 508/18 z wniosku Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko M. S. o świadczenie pieniężne

postanawia

I. zwolnić skarżącego od uiszczenia opłaty od skargi;

II. uchylić postanowienie Komornika z 22 stycznia 2018 r.

Uzasadnienie faktyczne

Syndyk Masy Upadłości M. S. wniósł skargę na czynności J. K., Komornika Rewiru Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w P. Zaskarżył umorzenie postępowania egzekucyjnego. Zarzucił, że postępowanie wobec ogłoszenia upadłości dłużniczki umorzyło się z mocy samego prawa, wobec czego Komornik nie mógł wydawać postanowienia o umorzeniu postępowania na wniosek wierzyciela.

Sąd ustalił, co następuje:

Syndyk Masy Upadłości dłużniczki 27 grudnia 2017 r. zawiadomił Komornika o ogłoszeniu upadłości dłużniczki. (k. 165 akt k.m. 508/18), Komornik postanowieniem z 3 stycznia 2018 r. stwierdził zawieszenie postępowania egzekucyjnego (k. 160 akt k.m. 508/18). Następnie pismem, które wpłynęło 18 stycznia 2018 r. wierzyciel "w związku z ogłoszoną upadłością" wniósł o umorzenie egzekucji i zwrot tytułu wykonawczego (k. 179 akt k.m. 508/18). Komornik postanowieniem z 22 stycznia 2018 r. umorzył postępowanie wskazując jako podstawę umorzenia art. 825 pkt 1 k.p.c.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Skarga jest zasadna. Zgodnie z art. 146 ust. 1 prawa upadłościowego postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Jeśli postępowanie egzekucyjne umorzyło się z mocy samego prawa, nie ma podstaw do wydawania postanowienia o umorzeniu postępowania na podstawie wniosku wierzyciela - nie można umorzyć już umorzonego postępowania. Dlatego też Komornik otrzymawszy wniosek wierzyciela winien był - zamiast wydawać postanowienie o umorzeniu postępowania - ustalić najpierw, czy postępowanie o ogłoszeniu upadłości jest już prawomocne i w zależności od tego podjąć dalsze czynności. Umorzenie postępowania bez ustalenia, czy już nie umorzyło się z mocy prawa było co najmniej przedwczesne. Dlatego też zaskarżone postanowienie należy uchylić. Można zresztą przypuszczać, że wierzycielowi nie chodziło ściśle o umorzenie postępowania a bardziej o zwrot tytułu wykonawczego - odwoływał się przecież do ogłoszenia upadłości dłużniczki.

Komornik może oczywiście w końcowym postanowieniu rozliczyć koszty egzekucji (art. 816 § 3 k.p.c.). Wobec jednak umorzenia postępowania na podstawie art. 146 ust. 1 prawa upadłościowego niedopuszczalne jest ustalanie opłaty od świadczenia pozostałego do wyegzekwowania - art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji nie ma tu zastosowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.