Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720829

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 24 września 2019 r.
II CO 147/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa A. G. przeciwko S. G. o rozwód, sygn. akt I (...) C (...),

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 24 września 2019 r., na skutek przedstawienia Sądu Okręgowego w K. wniosku o oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy,

oznacza Sąd Okręgowy w K., jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.