Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1455105

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 13 marca 2014 r.
II CNP 64/13
Dopuszczalność skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia od postanowienia w sprawie kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Dończyk.

Sentencja

Sąd Najwyższy Dnia 13 marca 2014 r. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 13 marca 2014 r. skargi P. J. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 28 kwietnia 2011 r., wydanego w sprawie z powództwa P. J. przeciwko T. - Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę,

1)

odrzuca skargę;

2)

odmawia przyznania adw. M. M. kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu powodowi w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2011 r. Sąd Okręgowy w K. oddalił apelację powoda P. J. od wyroku Sądu Rejonowego w K. z dnia 24 stycznia 2011 r.

W związku z tym wyrokiem Sądu Okręgowego powód wniósł w dniu 17 października 2013 r. skargę o stwierdzenie jego niezgodności z prawem w zakresie rozstrzygnięcia Sądu drugiej instancji o kosztach sądowych - opłacie sądowej od pozwu.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 424 § 1 k.p.c., skargę wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie dwóch lat od dnia jego uprawomocnienia się. Zaskarżone orzeczenie stało się prawomocne z chwilą wydania, tj. z dniem 28 kwietnia 2011 r. Skarga powoda wniesiona została natomiast po upływie dwóch lat od tej daty - dnia 17 października 2013 r. Poza tym, w judykaturze przyjmuje się, że skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie przysługuje od postanowień wydanych w postępowaniu procesowym, a za takie uważa się rozstrzygnięcia o kosztach procesu, chociażby zostały zamieszczone w wyroku (por. m.in. postanowienie Sądu

Najwyższego z dnia 9 maja 2012 r., V CNP 63/11, niepubl. oraz z dnia 9 października 2013 r., II CNP 34/13, niepubl.).

Z podanych względów, na podstawie art. 4248 § 1 k.p.c., Sąd Najwyższy odrzucił skargę powoda, jako wniesioną po terminie i niedopuszczalną.

Wobec tego, że skarga została złożona pomimo upływu terminu do jej wniesienia oraz w zakresie rozstrzygnięcia, od którego środek ten nie przysługuje, należało przyjąć, iż sporządzona została sprzecznie z zasadami profesjonalizmu, co uzasadniało konieczność oddalenia wniosku o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu wywołanym wniesieniem tej skargi. W judykaturze utrwalony jest pogląd, według którego czynności adwokata ustanowionego z urzędu, które są sprzeczne z zasadami profesjonalizmu, nie uzasadniają przyznania mu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej (por. m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 1999 r., II CKN 341/98, OSNC 1999, Nr 6, poz. 123).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.