Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1652380

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 5 marca 2015 r.
II CNP 53/14
Sposób wykazania uprawdopodobnienia wyrządzenia szkody przewidzianego w art. 424(5) § 1 pkt 4 k.p.c. Sposób wykazania niemożliwości wzruszenia zaskarżonego orzeczenia w drodze innych środków prawnych przewidzianego w art. 424(5) § 1 pkt 5 k.p.c.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski.

Sentencja

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 5 marca 2015 r., skargi A. G. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 19 marca 2013 r., wydanego w sprawie z powództwa G. G. przeciwko A. G. o alimenty;

odrzuca skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wniesiona przez A. G. skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 19 marca 2013 r. pozbawiona jest niektórych spośród niezbędnych elementów tej skargi wymienionych w art. 4245 § 1 k.p.c. Skarżąca nie uprawdopodobniła wyrządzenia jej szkody spowodowanej wydaniem orzeczenia, którego skarga dotyczy. Za spełnienie tego wymogu nie można uznać werbalnego stwierdzenia, że wyrządzona szkoda ma postać obowiązku płacenia alimentów oraz zasądzenia kwoty 300 zł i zapłaty 50 zł. Wymóg uprawdopodobnienia wyrządzenia szkody, przewidziany w art. 4245 § 1 pkt 4 k.p.c., oznacza wskazanie jej rodzaju i rozmiaru oraz czasu powstania, a także przedstawienie dowodów uwiarygodniających to oświadczenie. Samo twierdzenie o zaistnieniu szkody nie jest wystarczające do uznania spełnienia wymagania określonego w tym przepisie (por. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2005 r., III CNP 5/05; z dnia 26 stycznia 2006 r., V CNP 98/05; z dnia 31 stycznia 2006 r., IV CNP 38/05, OSNC 2006 r., nr 7-8, poz. 141; z dnia 9 lutego 2006 r., IV CNP 42/05; z dnia 15 lutego 2006 r., IV CNP 7/05).

Ponadto nie została spełniona przesłanka wynikająca z art. 4245 § 1 pkt 5 k.p.c., ponieważ skarżąca ograniczyła się tylko do stwierdzenia, że wzruszenie zaskarżonego orzeczenia w drodze innych środków prawnych nie jest możliwe, a w szczególności, że wyrok nie podlega zaskarżeniu skargą kasacyjną. Takie sformułowanie nie jest równoznaczne ze spełnieniem wymogu przewidzianego w art. 4245 § 1 pkt 5 k.p.c. (por. postanowienie SN z dnia 17 sierpnia 2005 r., I CNP 5/05, OSNC 2006 r., Nr 1, poz. 17). Jego spełnienie polega na zawarciu w skardze wyodrębnionej jurydycznie argumentacji dowodzącej w sposób wyczerpujący i niebudzący wątpliwości, że wzruszenie zaskarżonego orzeczenia w drodze innych środków prawnych nie było i nie jest możliwe (por. postanowienie SN z dnia 19 stycznia 2006 r., II CNP 2/06,OSNC 2006 r., Nr 6, poz. 112; postanowienie SN z dnia 27 stycznia 2006 r., III CNP 23/05, OSNC 2006 r., nr 7-8, poz. 140).

W tym stanie rzeczy Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji, na podstawie art. 4248 § 1 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.