Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2568620

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 25 października 2018 r.
II CNP 26/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Krzysztof Strzelczyk.

Sentencja

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 25 października 2018 r., skargi A. W. - G., M. G., L. W. i I. W. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w S. z dnia 3 marca 2015 r., sygn. akt II Cz (...), wydanego w sprawie z wniosku wierzyciela D. Spółki Akcyjnej w W. przeciwko dłużnikom K. Spółce Jawnej w S., I. W., L. E. W., A. W. - G. i M. G. o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, odrzuca skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 3 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w S. oddalił zażalenie uczestników I. W., L. W., A. W. - G. i M. G. na postanowienie Sądu Rejonowego w S. co do nadania klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.

Uczestnicy postępowania wnieśli na to postanowienie skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Przepis art. 7674 § 3 k.p.c. stanowi, że skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie przysługuje w sprawach egzekucyjnych. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia przysługuje tylko od prawomocnych wyroków sądu drugiej instancji kończących postępowanie w sprawie oraz postanowień co do istoty sprawy kończących postępowanie, wydanych przez sąd drugiej instancji w postępowaniu nieprocesowym, w postępowaniu o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów państw obcych oraz w postępowaniu o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub ugody zawartej przed sądem polubownym za granicą (art. 4241, 5192, 11481 § 3, art. 11511 § 3 i nowy art. 1215 § 3). Od innych prawomocnych orzeczeń, w tym w szczególności wydanych w postępowaniu egzekucyjnym oraz upadłościowym i naprawczym, skarga nie przysługuje (art. 7674 k.p.c. oraz art. 33 ust. 3 i art. 223 pr. up.), a jeżeli przez ich wydanie została wyrządzona szkoda, strona może dochodzić jej wynagrodzenia bez uprzedniego stwierdzenia niezgodności orzeczenia z prawem w postępowaniu ze skargi, czyli przed sądem powszechnym, bezpośrednio od Skarbu Państwa, w sprawie o odszkodowanie (art. 4241b). Konsekwencją wyraźnego uregulowania, że w tych wypadkach można dochodzić odszkodowania bez obowiązku uzyskania orzeczenia prejudycjalnego, o którym mowa w art. 4171 § 2 zdanie pierwsze k.c., jest zmiana w tym przepisie polegająca na zastrzeżeniu, że przepisy odrębne mogą stanowić inaczej.

Oznacza to, że wyłączenie z art. 7674 § 3 k.p.c. odnosi się także do postanowień wydanych w postępowaniu klauzulowym, które w świetle systematyki kodeksu postępowania cywilnego należy do postępowania egzekucyjnego (część III k.p.c.).

Z tych przyczyn skarga kasacyjna podlegała odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.