Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1211711

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 10 maja 1999 r.
II CKN 447/98

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN J. Suchecki (spr.).

Sędziowie SN: H. Pietrzkowski, L. Walentynowicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy Izba Cywilna po rozpoznaniu w dniu 10 maja 1999 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa małoletniej Natalii S. działającej przez matkę Grażynę S. przeciwko Ireneuszowi P. o alimenty na skutek kasacji pozwanego od postanowienia Sądu Wojewódzkiego z dnia 14 stycznia 1998 r., postanawia:

oddalić kasację.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Rejonowy odrzucił skargę pozwanego o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem zasądzającym od niego na rzecz mał. powódki alimenty z braku podstaw z art. 403 § 2 k.p.c. Pozwany bowiem wskazywał nowe środki dowodowe mające wykazać jego bezpłodność, a tym samym bezzasadność uznania dziecka dokonanego w sprawie o ustalenie ojcostwa mał. powódki, co w późniejszej sprawie o alimenty jest bez znaczenia.

Zażalenie pozwanego Sąd Wojewódzki oddalił podzielając motywy Sądu pierwszej instancji co do niedopuszczalności badania wcześniej ustalonego pochodzenia dziecka w sprawie dotyczącej wyłącznie alimentów.

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego pozwany zaskarżył kasacją, wnosząc o jego uchylenie oraz "zalecenie Sądowi Wojewódzkiemu ponowne zbadanie sprawy". W uzasadnieniu kasacji wskazuje niesłuszne - jego zdaniem - powołanie przez ten Sąd art. 135 k.r.o. jako normy zakreślającej zakres niezbędnych ustaleń w sprawie o alimenty.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Przedmiotem postępowania w sprawie RC 485/96 Sądu Rejonowego była wyłącznie kwestia zakresu obowiązku alimentacyjnego pozwanego jako ojca mał. powódki, którą uznał jako swą córkę w innym postępowaniu. W sprawie tej kwestia zasadności uznania dziecka nie mogła być przedmiotem badania. Nie naruszył więc Sąd Wojewódzki wskazanego w kasacji przepisu prawa, a kasacja ulega oddaleniu z mocy art. 39312 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.