Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1211809

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 25 czerwca 1999 r.
II CKN 429/98

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN F. Barczewska (spraw.).

Sędziowie SN: T. Domińczyk, Z. Strus.

Sentencja

Sąd Najwyższy Izba Cywilna po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Andrzeja B. przeciwko Przedsiębiorstwu Gospodarki M. - Spółce z o.o. z udziałem interwenientów ubocznych: Danuty K. oraz Doroty i Krzysztofa małż. S. o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu na skutek kasacji interwenientki ubocznej Danuty K. od wyroku Sądu Wojewódzkiego z dnia 3 grudnia 1997 r., postanawia:

umorzyć postępowanie kasacyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Wojewódzki wyrokiem z dnia 3 grudnia 1997 r. oddalił apelację interwenienta ubocznego Danuty K. od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 października 1956 r.

W kasacji od tego wyroku interwenientka uboczna powołując się na podstawę kasacyjną z art. 3931 pkt 1 k.p.c. wnosiła o zmianę wyroku i oddalenie powództwa.

W piśmie z dnia 22 czerwca 1999 r. pełnomocnik interwenientki ubocznej oświadczył, że cofa kasację.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Z istoty kasacji, jako środka zaskarżenia orzeczenia sądu II instancji wynika, że cofnięcie kasacji nie podlega kontroli. W takiej sytuacji zachodzi podstawa do umorzenia postępowania kasacyjnego.

Z tych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39319 w związku z art. 391 i 355 § 1 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.