II Ca 967/17 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2572345

Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 14 lutego 2018 r. II Ca 967/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Sławomir Krajewski.

Sędziowie SO: Violetta Osińska, Katarzyna Longa (spr.).

Sentencja

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2018 r. w S. sprawy z wniosku M. K. z udziałem N. B., P. K., B. K. o podział majątku, dział spadku i zniesienie współwłasności na skutek apelacji wniesionej przez wnioskodawczynię M. K. i uczestniczkę N. B. od postanowienia Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 4 maja 2017 r., sygn. akt I Ns 49/09

I.

zmienia punkt VIII podpunkt 1 postanowienia w ten sposób, że nieruchomość opisaną w punkcie VII postanowienia przyznaje na własność M. K. w udziale do 3/4 i N. B. w udziale do 1/4;

II.

zmienia punkt IX postanowienia w ten sposób, że zasądza na rzecz uczestnika P. K. od wnioskodawczyni M. K. kwotę 359.750 zł (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) a od uczestniczki N. B. kwotę 119.917 zł (sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem spłaty udziału w nieruchomości wspólnej;

III.

oddala apelację w pozostałym zakresie;

IV.

ustala, że wnioskodawczyni i uczestnicy postępowania ponoszą koszty postępowania apelacyjnego związane ze swym udziałem w sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.