Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2686713

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 3 grudnia 2018 r.
II Ca 921/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Zbigniew Ciechanowicz (spr.).

Sędziowie SO: Marzenna Ernest, Tomasz Szaj.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2018 r. w S. sprawy z wniosku K. S. z udziałem P. S., A. B., D. K. o dział spadku na skutek apelacji wnioskodawczyni K. S. i uczestniczki D. K. od postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie z dnia 10 maja 2017 r., sygn. akt II Ns 1491/14

1. Zmienia zaskarżone postanowienie w taki sposób, że:

a. w pkt I ustala, iż w skład spadku po H. S. zmarłej w dniu 28 marca 2009 r. w S. i tam ostatnio zamieszkałej wchodzi roszczenie o zwrot przez uczestnika P. S. nienależnego świadczenia z nieważnej umowy sprzedaży nieruchomości położnej w S. przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą Kw nr (...) zawartej w dniu 23 marca 2007 r. o wartości 344 000 (trzystu czterdziestu czterech tysięcy) złotych,

b. w pkt II dokonuje działu spadku w taki sposób, że przyznaje powyższą wierzytelność w całości P. S. i tytułem spłaty udziałów zasądza od P. S.:

i. na rzecz K. S. kwotę 104 666 (stu czterech tysięcy sześciuset sześćdziesięciu sześciu) złotych i 67 (sześćdziesięciu siedmiu) groszy z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 4 grudnia 2018 r. i oddala wniosek w pozostałym zakresie, ii. na rzecz D. K. kwotę 114 666 (stu czternastu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu sześciu) złotych i 67 (sześćdziesięciu siedmiu) groszy z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 4 grudnia 2018 r. i oddala wniosek w pozostałym zakresie,

(...). na rzecz A. B. kwotę 57 333 (pięćdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu trzydziestu trzech) złotych 33 (trzydziestu trzech) groszy z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 4 grudnia 2018 r.

2. oddala apelacje w pozostałym zakresie,

3. ustala, że wnioskodawczyni i uczestnicy ponoszą koszty postępowania odwoławczego związane ze swoim udziałem w sprawie,

4. nakazuje pobrać od wnioskodawczyni K. S. i uczestników P. S., A. B. i D. K. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Szczecinie tytułem tymczasowo pokrytych wydatków kwoty po 594 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery) złotych i 17 (siedemnaście) groszy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.