Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2686699

Wyrok
Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 14 maja 2019 r.
II Ca 598/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Tomasz Sobieraj.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2019 r. w Szczecinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej w B. przeciwko K. S. o zapłatę w postępowaniu uproszczonym na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w S. z dnia 19 lutego 2019 r., sygn. akt I C 3632/18 uchyla zaskarżony wyrok w zakresie punktów II i III i w tej części przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu w S., pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach instancji odwoławczej.

1. Odnotować;

2. Zakreślić;

3. Przedłożyć celem sporządzenia uzasadnienia z urzędu;

4. Na podstawie art. 132 § 1 k.p.c. zwrócić pełnomocnikowi pozwanego odpowiedz na apelację z uwagi na brak oświadczenia o doręczeniu odpisu tego pisma pełnomocnikowi powoda.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.