Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2686702

Wyrok
Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 24 maja 2019 r.
II Ca 51/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Katarzyna Longa.

Sędziowie: SO Mariola Wojtkiewicz, SR del. Ziemowit Parzychowski (spr.).

Sentencja

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2019 r. w S. sprawy z powództwa S. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 11 października 2018 r., sygn. akt III C 1683/15

1. oddala apelację;

2. zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda S. S. 900 (dziewięćset) złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.