Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2686686

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 14 listopada 2018 r.
II Ca 457/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Iwona Siuta.

Sędziowie SO: Violetta Osińska, Katarzyna Longa (spr.).

Sentencja

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 listopada 2018 r. w S. sprawy z wniosku K. S. z udziałem H. D. o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku na skutek apelacji wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 13 lutego 2018 r. sygn. akt I Ns 56/18

1. oddala apelację;

2. zasądza od wnioskodawczyni K. S. na rzecz uczestniczki H. D. 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.