Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2686733

Wyrok
Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 1 kwietnia 2019 r.
II Ca 387/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Katarzyna Longa.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 kwietnia 2019 r. w S. sprawy z powództwa A. Z. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin - P. i Zachód w S. z dnia 7 listopada 2018 r., sygn. akt III C 1225/18 upr.

1. oddala apelację;

2. zasądza od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na rzecz powódki A. Z. 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

1. odnotować i zakreślić w rep. Ca;

2. odpis wyroku doręczyć:

- pełnomocnikowi powódki

- kuratorowi ustanowionemu dla strony pozwanej;

3. akta przedstawić z wnioskiem o.uzasadnienie;

4. po dołączeniu (...) i upływie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia akta zwrócić Sądowi Rejonowemu Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.