Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2754706

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Krakowie
z dnia 20 lutego 2019 r.
II Ca 2187/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Katarzyna Oleksiak (spr.).

Sędziowie SO: Joanna Czernecka, Magdalena Meroń-Pomarańska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2019 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa D. T. przeciwko J. W. przy interwencji ubocznej Gminy Miejskiej K. i (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w K. o eksmisję na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w K. z dnia 30 maja 2018 r., sygnatura akt I C 449/17/S

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze;

2. przyznaje od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie na rzecz radcy prawnego Z. D. kwotę 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy) brutto tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną pozwanemu w postępowaniu odwoławczym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.