II Ca 1432/17 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2572334

Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 29 maja 2018 r. II Ca 1432/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Tomasz Sobieraj (spr.).

Sędziowie SO: Violetta Osińska, Katarzyna Longa.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2018 r. w S. sprawy z wniosku A. B.-S. z udziałem K. S. (1), S. S., A. S., K. S. (2), K. S. (3), J. S., M. S., D. S. o stwierdzenie nabycia spadku na skutek apelacji wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 21 lipca 2017 r., sygn. akt II Ns 746/15 uchyla zaskarżone postanowienie, znosi postępowanie przed sądem pierwszej Instancji, poczynając od dnia 4 sierpnia 2016 r. i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie pozostawiając temu sądowi rozstrzygnięcie o kosztach instancji odwoławczej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.